Where – Gdzie

Where 

przysłówek
 1. gdzie  
  Where is Peter? – Gdzie jest Peter?
  Where are we? -  Gdzie jesteśmy?
 2. dokąd (może być używane z „to”)  
  Where are you going? – Dokąd idziesz?
 3. skąd (używane z „from”)  
spójnik
 1. gdzie, w którym (o miejscu w jakimś procesie, rozmowie lub historii)  
 2. gdzie, kiedy (np. kiedy inni byliby zadowoleni, on nie był)  
zaimek
 1. gdziekolwiek, gdzie tylko   

 

 

 

U lekarza, zdrowie i choroba c.d.

lekarz

appointment – wizyta u lekarza

blood tets – badanie krwi

clean bill of health – pozytywna opinia o stanie zdrowia

drug – lek examination – badanie

medicine – lekarstwo

needle – igła

pill – pigułka

prescription – recepta rash – wysypka

scale – waga

sick note – zwolnienie lekarskie

sore – bolące miejsce, bolacy

stich – szew

symptom – objaw

syringe – strzykawka

syrup – syrop

urgent – pilny

Dialog

R – Medical clinic. How can I help you?

You – Hi. I would like to make an appointment with Dr. Cavill.

R – Ok, what is your name and chart number?

Y – My name‘s Wiktoria W and if I remember the numer is 4596.

R – Yes, I have it. When would you like to visit D. Cavill?

Y – Can I visit him this Friday?

R – Let me see. Ghere is a slot at two p.m. Does it suit.

Y – I‘m at work until 5 p.m. How about tomorrow in the afternoon?

R – Yes, he‘s a bit busy but would you like to come at 6 p.m.?

Y – That‘s perfect for me!

R – Great! Can you give me your phone number and tell me why you want to see the doctor? 

Y – It‘s 517905923 and I want to have a regular check – up.

R – Thanks, so see you tomorrow at 6 p.m. right? Please bring your insurance card with you. Goodbye.

Y – Thank you very much. Bye!

U lekarza, zdrowie i choroba

lekarz

I would like to make an appointment to see a doctor. – Chciałabym umówić się na wizytę do lekarza.

appointment /əˈpɔɪntmənt/  -  wizyta, spotkanie

I would like to see a doctor. – Chciałabym porozmawiać z lekarzem. 

Do you have medical insurance? – Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?

medical insurance  /ˈmedɪkəl/ /ɪnˈʃʊərəns/  -  ubezpieczenie zdrowotne

Do you have … ? – Czy masz … ?

Please take a seat. – Proszę usiąść

The doctor is ready to see you. – Lekarz na ciebie czeka.

ready  /ˈred.i/  – gotowy

What is it that brings you in? – Co ciebie do mnie sprowadza?

brings  /brɪŋs/  -  przynieść, przywieźć

What hurts you? – Co cie boli?

hurts  /hɜːts/  -  (tutaj) boli

Are there any symptoms that you might have noticed? – Czy występują jakieś objawy choroby które zauważyłeś?

might /maɪt/  -  moc, potęga, siła

noticed /ˈnəʊ.tɪs/  -  zauważyć

How long has this been occurring? – Jak długo to się dzieje?

occurring  -  wystąpić

Do you take any medicines? – Czy bierze pani leki?

medicines /ˈmɛds(ə)n/  -  lek

Does it hurt when … ? – Czy boli, kiedy … ?

I have got a sore throat / fever/ pain/ headache. – Mam bolące gardło/ gorączkę/ ból/ ból głowy.

sore throat – bolące gardło

fever – gorączka

pain – ból

headoche – ból głowy

I have a pain … – Boli mnie …

I have been feeling tired/ depressed – Od jakiegoś czasu czuję się zmęczony / przygnębiony

Four day / a week / two weeks – Cztery dni/ tydzień/ dwa tygodnie

Yes, I take / No, I do not – Tak biorę / Nie nic nie biorę

Yes, it does / No, it does not – Tak boli / Nie, nie boli

Can I … – Czy mogę …?

Please get on the scale. – Proszę wejść na wagę.

Open your mouth, please / cough, please – Proszę otworzyć usta/ zakaszleć

cough – kaszel

Where does it hurt? – Gdzie panią boli?

I am going to take your temperature / blood pressure – Zmierzę pani temperaturę / ciśnienie

temperature – temperatura

blood pressure – ciśnienie krwi

Your temperature/ blood presure is … – Pani temperatura / ciśnienie krwi jest …

You will need to see a specialist – Będzie pani musiała spotkać się z lekarzem specjalistą

specialist – specjalista

I am going to prescribe you … – Przepiszę pani …

prescribe – przepisać (lekarstwo)

Do not … – Proszę nie robić …

Take  … one/ twice/ times a day – Proszę brać … raz/ dwa razy/ trzy razy dziennie

You should be more active – Powinna być pani bardziej aktywna

You need to lose some weigh. – Powinna pani zrzucić parę kilo.

lose – tracić

weigh – ważyć

Y

you  /juː/  -  ty

your  /jɔːr/  -  twój, wasz, swój

years  /jɪər/  -  rok

yourself  /jɔːˈself/  -  się, sobie, sobą