Archiwa kategorii: Angielski

U lekarza, zdrowie i choroba c.d.

lekarz

appointment – wizyta u lekarza

blood tets – badanie krwi

clean bill of health – pozytywna opinia o stanie zdrowia

drug – lek examination – badanie

medicine – lekarstwo

needle – igła

pill – pigułka

prescription – recepta rash – wysypka

scale – waga

sick note – zwolnienie lekarskie

sore – bolące miejsce, bolacy

stich – szew

symptom – objaw

syringe – strzykawka

syrup – syrop

urgent – pilny

Dialog

R – Medical clinic. How can I help you?

You – Hi. I would like to make an appointment with Dr. Cavill.

R – Ok, what is your name and chart number?

Y – My name‘s Wiktoria W and if I remember the numer is 4596.

R – Yes, I have it. When would you like to visit D. Cavill?

Y – Can I visit him this Friday?

R – Let me see. Ghere is a slot at two p.m. Does it suit.

Y – I‘m at work until 5 p.m. How about tomorrow in the afternoon?

R – Yes, he‘s a bit busy but would you like to come at 6 p.m.?

Y – That‘s perfect for me!

R – Great! Can you give me your phone number and tell me why you want to see the doctor? 

Y – It‘s 517905923 and I want to have a regular check – up.

R – Thanks, so see you tomorrow at 6 p.m. right? Please bring your insurance card with you. Goodbye.

Y – Thank you very much. Bye!

U lekarza, zdrowie i choroba

lekarz

I would like to make an appointment to see a doctor. – Chciałabym umówić się na wizytę do lekarza.

appointment /əˈpɔɪntmənt/  -  wizyta, spotkanie

I would like to see a doctor. – Chciałabym porozmawiać z lekarzem. 

Do you have medical insurance? – Czy masz ubezpieczenie zdrowotne?

medical insurance  /ˈmedɪkəl/ /ɪnˈʃʊərəns/  -  ubezpieczenie zdrowotne

Do you have … ? – Czy masz … ?

Please take a seat. – Proszę usiąść

The doctor is ready to see you. – Lekarz na ciebie czeka.

ready  /ˈred.i/  – gotowy

What is it that brings you in? – Co ciebie do mnie sprowadza?

brings  /brɪŋs/  -  przynieść, przywieźć

What hurts you? – Co cie boli?

hurts  /hɜːts/  -  (tutaj) boli

Are there any symptoms that you might have noticed? – Czy występują jakieś objawy choroby które zauważyłeś?

might /maɪt/  -  moc, potęga, siła

noticed /ˈnəʊ.tɪs/  -  zauważyć

How long has this been occurring? – Jak długo to się dzieje?

occurring  -  wystąpić

Do you take any medicines? – Czy bierze pani leki?

medicines /ˈmɛds(ə)n/  -  lek

Does it hurt when … ? – Czy boli, kiedy … ?

I have got a sore throat / fever/ pain/ headache. – Mam bolące gardło/ gorączkę/ ból/ ból głowy.

sore throat – bolące gardło

fever – gorączka

pain – ból

headoche – ból głowy

I have a pain … – Boli mnie …

I have been feeling tired/ depressed – Od jakiegoś czasu czuję się zmęczony / przygnębiony

Four day / a week / two weeks – Cztery dni/ tydzień/ dwa tygodnie

Yes, I take / No, I do not – Tak biorę / Nie nic nie biorę

Yes, it does / No, it does not – Tak boli / Nie, nie boli

Can I … – Czy mogę …?

Please get on the scale. – Proszę wejść na wagę.

Open your mouth, please / cough, please – Proszę otworzyć usta/ zakaszleć

cough – kaszel

Where does it hurt? – Gdzie panią boli?

I am going to take your temperature / blood pressure – Zmierzę pani temperaturę / ciśnienie

temperature – temperatura

blood pressure – ciśnienie krwi

Your temperature/ blood presure is … – Pani temperatura / ciśnienie krwi jest …

You will need to see a specialist – Będzie pani musiała spotkać się z lekarzem specjalistą

specialist – specjalista

I am going to prescribe you … – Przepiszę pani …

prescribe – przepisać (lekarstwo)

Do not … – Proszę nie robić …

Take  … one/ twice/ times a day – Proszę brać … raz/ dwa razy/ trzy razy dziennie

You should be more active – Powinna być pani bardziej aktywna

You need to lose some weigh. – Powinna pani zrzucić parę kilo.

lose – tracić

weigh – ważyć

Alfabet fonetyczny

Samogłoski krótkie:

ʌ – czyli krótkie ”a” – występujące np. w: ”cup” /kʌp/

æ – dźwięk określany nazwą ”ash” i umiejscowiony pomiędzy ”a” i ”e” – występuje np. w: ”cat” /kæt/

ə – czyli słynna angielska ”schwa”, która pojawia się gdzie chce i jest najzwyklejszym, krótkim polskim ”e” - występuje np. w: ”about” /əˈbaʊt/

ɪ – czyli krótkie ”i” bardzo zbliżone do polskiego krótkiego ”y” – występuje np. w: ”kill” /kɪl/

ʊ – krótkie ”u” – występuje np. w: ”wood” /wʊd/

ɒ – krótkie ”o” – występuje np. w: ”dog” /dɒɡ/

e lub ɛ - czyli krótkie ”e” – występuje np. w: ”bed” /bed/ lub /bɛd/

 

Samogłoski długie:

ɑ: – długie ”a” – występuje np. w: ”car” /kɑː/

i: – długie ”i” – występuje np. w: ”keen” /kiːn/

u: – długie ”u” – występuje np. w: ”crew” /kruː/

ɜː – długie ”e” – występuje np. w: ”bird” /bɜːd/

ɔː – czyli długie ”o” – występuje np. w: ”awful” /’ɔːfl/

e: lub ɜ: – czyli długie ”e” – występuje np. w: ”bird” /bɜ:d/

 

Dwugłoski (dyftongi):

– podobne do ”aj” – występuje np. w: ”bye” /baɪ/

– podobne do ”au” – występuje np. w: ”now” /naʊ/

– podobne do ”ej” – występuje np. w: ”make” /meɪk/

– jest to połączenie otwartego ”e” z bardzo krótkim ”e” – występuje np. w: ”there” /ðeə/

əʊ – troszkę podobne do ”eu” lub ”oł” – występuje np. w: ”go” /ɡəʊ/

ɪə – podobne do ”ie” – występuje np. w: ‚‚beer” /bɪə/

ɔɪ – podobne do ”oj” – występuje np. w: ”boy” /bɔɪ /

ʊə – podobne do ”ue” – występuje np. w: ”sure” /ʃʊə/, które czytamy również /ʃɔː/

 

 Spółgłoski:

b – czyli ”b” – występuje np. w: ”bed” /bed/

d – czyli ”d” – występuje np. w: ”dude” /duːd/ lub /djuːd/

f – czyli ”f” – występuje np. w: ”far” /fɑː/

g – czyli ”g” – występuje np. w: ”agree” /əˈɡriː/

h – czyli ”h” – występuje np. w: ”head” /hed/

j – czyli ”j” – występuje np. w: ”you” /ju/ lub /ju:/

k – czyli ”k” – występuje np. w: ”keep” /kiːp/

l – czyli ”l” – występuj np. w: ”look” /lʊk/

m – czyli ”m” – występuje np. w: ”lamb” /læm/

n – czyli ”n” – występuje np. w: ”not” /nɒt/

p – czyli ”p” – występuje np. w: ”pain” /peɪn/

r – czyli ”r” – występuje np. w: ”room” /ruːm/

s – czyli ”s” – występuje np. w: ”street” /striːt/

t – czyli ”t” – występuje np. w: ”mate” /meɪt/

v – czyli ”w” – występuje np. w: ”save” /seɪv/

w – wymawiane jako ”ł” – występuje np. w: ”wake” /weɪk/

z – czyli ”z” – występuje np. w: ”zoo” /zuː/

ʃ – dźwięk pomiędzy ”sz” a ”ś” – występuje np. w: ”shut” /ʃʌt/

ʒ – dźwięk pomiędzy ”ż” a ”ź” – występuje np. w: ”vision” /ˈvɪʒn/

ŋ – nosowe ”n” – występuje np. w: ”sing” /sɪŋ/

– dźwięk pomiędzy ”cz” a ”ć” – występuje np. w: ”chin”/tʃɪn/

θ – wymawiany jak ”f” z końcem języka przy zębach – występuje np. w: ”think” /θɪŋk/

ð – wymawiany jak ”w” z końcem języka przy zębach – występuje np. w: ”there” /ðeə/

– czyli dźwięk pomiędzy ”dż” a ”dź” – występuje np. w: ”jump” /dʒʌmp/

Na zakupach c.d.

SHOPPING (Zakupy)
Shopping for clothes  (Kupowanie odzieży)
A: Good morning. May I help you?
Dzień dobry. W czym mogę pomóc?
B: Good morning. I’d like to buy a dress.
Dzień dobry. Chciałabym kupić sukienkę.
A: Certainly. What size are you?
Oczywiście. Jaki rozmiar pani nosi?
B: I’m size 38.
Noszę rozmiar 38.
A: Let me see. What about this one?
Niech spojrzę. Co pani powie na tę?
B: Well, I like the design but I don’t think purple suits me. Do you have them in other colours?
Podoba mi się model, ale myślę, że fiolet mi nie pasuje. Czy macie je w innych kolorach?
A: Yes, they come in red, black, white and green. So which colour would you prefer?
Tak, mamy czerwone, czarne, białe i zielone. Który kolor pani woli?
B: May I see a green one?
Czy mogęzobaczyć zieloną?
A: Sure. Would you like to try it on?
Oczywiście. Czy chciałaby pani ją przymierzyć?
B: Yes. Where are the fitting rooms?
Tak. Gdzie są przymierzalnie?
A: Over there, on your right.
Tam, po prawej.
Later (Później)
B: What do you think?How does it look?
Co pan sądzi? Jak ona wygląda?
A: It looks very good on you. It matches your green eyes.
Wygląda na pani bardzo dobrze! Pasuje do pani zielonych oczu.
B: Thank you. And do you have any earrings to go with that?
Dziękuję. A czy ma panjakieś kolczyki pasujące do niej?
A: Yes, we do. I think these earrings should go well with your dress.
Tak, mam. Myślę, że te kolczyki powinny pasować do pani sukienki.
B: They are lovely,I’ll take them.How much is all of that?
Piękne, wezmę je. Ile płacę?
A: 30 pounds, please. How would you like to pay?
30 funtów proszę. Jak chciałaby pani zapłacić?
B: Do you accept visa?
Przyjmujecie visę?
A: Yes, of course. Just sign here, please. Here’s your receipt.
Tak, oczywiście. Proszę tu podpisać.Oto pani paragon.
USEFUL PHRASES FROM THE DIALOGUE
Użyteczne zwroty z dialogu
 
I’d like to buy a dress.- Chciałabym kupić sukienkę.
 
What size are you? -  Jaki rozmiar pani nosi?
 
I’m size 38. – Noszę rozmiar 38.
 
I like the design. – Podoba mi się krój.
 
Purple doesn’t suit me. – Myślę, że fiolet mi nie pasuje.
 
Do you have them in other colours? – Czy macie je w innych kolorach?
 
They come in red and white. – Mamy czerwone i białe.
 
Which colour do you prefer? -Który kolor pani woli?
 
Would you like to try it on? -Czy chciałaby pani to przymierzyć?
 
Where are the fitting rooms? – Gdzie są przymierzalnie?
 
How does it look? – Jak to wygląda?
 
It matches your green eyes. – Pasuje do pani zielonych oczu.
 
Do you have any earrings to go with that? – Czy ma pan jakieś kolczyki pasujące do tego?
 
How would you like to pay? – Jak chce pani zapłacić?
 
Do you accept visa?  -Przyjmujecie visę?
 
Here’s your receipt. – Oto pani paragon.
OTHER USEFUL PHRASES
Inne użyteczne zwroty
 
Are you looking for anything in particular? – Czy szuka pani czegoś konkretnego?
 
I’m looking for a jacket in a medium size.- Szukam kurtki w rozmiarze M.
 
It’s too short. – Jest za krótka.
 
Do you have it in a smaller size? – Czy macie to w mniejszym rozmiarze?
 
Is there anything cheaper? – Czy jest coś tańszego?
 
Is this made of silk? – Czy to jest zrobione z jedwabiu?
 
Is it on sale? – Czy to jest na wyprzedaży?
 
Does it have a warranty? – Czy jest na to gwarancja?
 
Would you wrap it up, please? – Czy mógłby pan to zapakować?
 
I woud like to return this. – Chciałabym to zwrócić.
 
Do you have receipt? – Ma pani rachunek?
 
Would you like to choose something else? – Chciałaby pani wybrać coś innego?
 
Can I have a refund please? – Czy mogłabym prosić o zwrot pieniędzy?
 
I am sorry, we are out of Stock. – Przykro mi, już nie mamy tego.
WORDS  (Słówka)
 
shop assistant – sprzedawca
 
customer – klient
 
clothes – ubrania
 
dress – sukienka
 
blouse – bluzka
 
jacket – żakiet
 
suit – garnitur
 
shoes – buty
 
t-shirt – koszulka
 
shirt  - koszula
 
skirt – spódnica
 
trousers – spodnie
 
underwear – bielizna
 
belt – pasek
 
tie – krawat
 
socks – skarpety
 
tights – rajstopy
 
umbrella – parasolka
 
earrings – kolczyki
 
necklace – naszyjnik
 
watch   – zegarek
 
size – rozmiar
 
design – model, wzór (na materiale)
 
stripes – paski
 
dots – kropki
 
receipt – paragon
 
fitting rooms – przymierzalnie
 
hanger – wieszak
 
wallet – portfel
 
purse – torebka
 
cash – gotówka
 
note – banknot
 
coin – moneta
 
discount – obniżka
 
leather – skóra
 
silk – jedwab
 
cotton – bawełna
 
expensive – drogi
 
cheap – tani
 
top quality – najwyższa jakość
 
buy – kupować
 
sell – sprzedawać
 
save – zaoszczędzić
 
suit – pasować (do osoby np. kolor)
 
match – pasować (dwie rzeczy pasują do siebie np. o
czy do sukienki)
 
try on – przymierzać
 
go with – pasować do
 
shop for -kupować
 
leather – skóra
 
silk – jedwab
 
cotton – bawełna
 
expensive – drogi
 
cheap – tani
 
top quality – najwyższa jakość
 
buy – kupować
 
sell – sprzedawać
 
save  – zaoszczędzić
 
suit – pasować (do osoby np. kolor)
 
match – pasować (dwie rzeczy pasują do siebie np. o
czy do sukienki)
 
try on – przymierzać
 
go with – pasować do
 
shop for – kupować
Buying food  (Kupowanie jedzenia)
A: Good afternoon. Could you help me?
Dzień dobry. Czy mogłaby mi pani pomóc?
B: Good afternoon. I’d be glad to help you.
Dzień dobry. Z przyjemnością panu pomogę.
A: Could you tell me where the meat section is?
Czy mogłaby mi pani powiedzieć gdzie jest dział mięsny?
B: It’s next to the frozen food section.
Jest obok stoiska z mrożonkami.
A: Thank you, I can see it now. Do you sell organic food here?
Dziękuję, już widzę. Czy sprzedajecie tu żywność ekologiczną?
B: Yes, we do.
Tak, sprzedajemy.
A: Great. I’d like some organic tomatoes, please.
Świetnie. Poproszę kilka takich pomidorów.
B: How many would you like?
Ile pan sobie życzy?
A: 1 kilogram and a carrier bag, please.
Poproszę pół kilo. I proszę o reklamówkę?
B: Here you are. Anything else?
Proszę. Czy coś jeszcze?
A: No, thank you, that’s all. How much does that come to?
Nie, dziękuję, to wszystko. Ile to razem będzie kosztować?
B: 5.30 pounds, please.
Poproszę 5.30 funtów.
USEFUL PHRASES FROM THE DIALOGUE
Użyteczne zwroty z dialogu
 
Could you help me? – Czy mogłaby mi pani pomóc?
 
Could you tell me where meat section is? – Czy mógłby mi pani powiedzieć gdzie jest dział mięsny?
 
Do you sell organic food? – Czy sprzedajecie tu ekologiczną żywność?
 
How many tomatoes would you like? – Ile pomidorów pan sobie życzy?
 
A carrier bag, please. – Poproszę o reklamówkę?
 
How much does that come to? – Ile to razem będzie kosztować?
OTHER USEFUL PHRASES
Inne użyteczne zwroty
 
What time do you open? – Od której jesteście otwarci?
 
What are your opening hours? – Jakie są godziny otwarcia?
 
Are you open on Sundays? – Czy jesteście otwarci w niedziele?
 
Have you got cheese? – Czy jest ser?
 
Would you like the ham sliced or not? – Czy chce pan szynkę pokrojoną czy wkawałku?
 
Could you weigh these bananas for me, please? – Czy mogłaby pani zważyć te banany?
 
Can you do a price check for me? -  Czy może mi pani sprawdzić cenę tego?
 
You need to waitin line. – Musi Pan czekać w kolejce.
 
Do you have a membership card? – Czy ma pan kartę stałego klienta?
 
I have no small change. – Nie mam drobnych.
 
Enter your PIN number, please. – Proszę wprowadzić numer PIN.
 
There is a mistake in this receipt. – W tym rachunku jest błąd.
Can I check your bag? – Czy mogę sprawdzić pańską torbę?
WORDS (Słówka)
 
section – dział w sklepie
 
bread – chleb
 
loaf of bread – bochenek chleba
 
loaf – bochenek
 
roll – bułka
 
bread crumbs – bułka tarta
 
meat – mięso
 
ham – szynka
 
bacon – boczek
 
sausage – kiełbasa
 
chicken – kurczak
 
vegetables – warzywa
 
potato – ziemniak
 
tomato – pomidor
 
cucumber – ogórek
 
onion – cebula
 
lettuce – sałata
 
fruit – owoce
 
apple – jabłlko
 
orange – pomarańcza
 
pear – gruszka
 
lemon – cytryna
 
grapes – winogrona
 
peach – brzoskwinia
 
dairy – nabiał
 
milk – mleko
 
cheese – ser
 
butter -masło
 
tub of butter  - kostka masła
 
yoghurt – jogurt
 
snack – przekąski
 
crisps – czipsy
 
nuts – orzeszki
 
biscuits – ciastka
 
bar of chocolate  - tabliczka czekolady
 
piece of cake  – kawałek ciasta
 
frozen food – mrożonki
 
junk food – niezdrowe jedzenie
 
cereal – płatki śniadaniowe
 
jar of jam – słoik dżemu
 
eggs – jaja
 
basket  - koszyk
 
membership card  - karta stałego klienta
 
discount  - zniżka
 
bargain – okazja
 
carrier bag – torba papierowa, reklamówka
 
checkout – kasa
 
shelf – półka
 
wholemeal – pełnoziarnisty
 
sliced – krojony
 
fat – tłusty
 
lean – chudy
 
healthy – zdrowy
 
shopping center – centrum handlowe
 
grocer’s – sklep spożywczy
 
baker’s – piekarnia
 
butcher’s – sklep mięsny
 
greengrocer’s – warzywniak
 
florist’s – kwiaciarnia
 
chemist’s – apteka
 
painkillers – tabletki przeciwbólowe
 
bandage – bandaż
 
cough syrup – syrop na kaszel
 
eye drops – krople do oczu
 
sanitary towels -  podpaski
 
perfumery – drogeria
 
tissues – chusteczki do nosa
 
toilet paper – papier toaletowy
 
soap  - mydło
 
shampoo  - szampon
 
toothpaste  - pasta do zębów
 
toothbrush – szczoteczka do zębów
 
razor – maszynka do golenia
 
shaving carem – krem do golenia
 
condom – prezerwatywa
 
shoe shop – sklep obuwniczy
 
bookshop – księgarnia
 
off licence – sklep monopolowy
 
clothes shop – sklep odzieżowy
 
flea market – pchli targ
 
jeweller’s – jubiler
 
cosmetics – kosmetyki
 
furniture – meble
 
complain – narzekać, składać reklamację