A

and  /ænd/  -  i

again  /əˈɡen/  -  znowu, ponownie

anything  /ˈeniθɪŋ/  -   coś, nic (= z przeczeniem)

at  /æt/  -  na, w, przy

as /æz/  -  tak … jak, tyle .. co

all  /ɔːl/  -  wszyscy

anyone  /ˈeniwʌn/  -  ktoś, nikt (= z przeczeniem)

B

birds  /bɜːds/  -  ptak

at the birds  -  na ptaki

by  /baɪ/  -  przez

but  /bʌt/  -  ale

broken  /ˈbrəʊkən/  -  rozbite, złamane

beautiful  /ˈbjuːtɪfəl/  -  piękny, piękna

bifore   /bɪˈfɔːr/  -  przed

back /bæk/  -  z powrotem

because  /bɪˈkɒz, bɪˈkəz/  -  bo, ponieważ

ball  /bɔːl/  -  bal

brithday  /ˈbɜːθdeɪ/  -  urodziny

C

chapter    /ˈtʃæptər/  – rozdział

can  /kæn/  -  umieć, potrafić, móc

cannot  /ˈkænɒt/  -  nie móc

crossbow  /ˈkrɒs.bəʊ/  -  kusza

catch  /kætʃ/  -  łapać

came  /keɪm/  -  past of come

crown  /kraʊn/  -  korona

creature  /ˈkriːtʃər/  -  stworzenie

cried  /kraɪ/  -  płakała

cap  /kæp/  -  czapka

cast  /kɑːst/  -  rzucać

choose  /tʃuːz/  -  wybierać

D

died  /daɪ/  -  zmarł

day  /deɪ/  -  dzień

every day   -  codziennie

doing  /ˈduːɪŋ/  -  robić

doing funny – robić śmieszne